Regio Achterhoek (5)
<<   Pagina 1 van 3    >>  

Achterhoek 2020

Onze visie
Regio Achterhoek is een organisatie van acht (soms tien) samenwerkende gemeenten in Oost-Gelderland. Wij zetten ons, in opdracht van deze gemeenten, nadrukkelijk in voor hun gedeelde belang. Daar waar gemeenten zich – vanzelfsprekend – vooral richten op hun eigen inwoners, kijken wij over gemeentegrenzen heen naar de belangen van het gebied als geheel en dragen hiervoor verantwoordelijkheid. Wij willen dus toegevoegde waarde hebben voor de Achterhoek met zijn 300.000 inwoners, doordat we doen wat gemeenten afzonderlijk niet, of minder snel en efficiënt kunnen bereiken.

Onze missie
Wij zetten ons in voor een duurzaam vitale, aantrekkelijke en gezonde regio. Dit doen we door samen met andere partners (bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties) de Achterhoek Agenda 2020 uit te voeren: een innovatief, ambitieus en duurzaam toekomstplan voor de Achterhoek. Zo’n plan is nodig omdat er onomkeerbare, veelomvattende en complexe ontwikkelingen op de Achterhoek afkomen: demografische krimp, economische recessie en milieuproblematiek. Alleen door krachten te bundelen en slimme verbindingen te leggen kunnen wij de Achterhoek vitaal houden. De typisch Achterhoekse kwaliteiten: innovatiedrang, vakmanschap en naoberschap zien wij als de instrumenten hiervoor. Zo werken wij aan een coöperatieve regio die nieuwe, onverwachte oplossingen ontwikkelt en toepast.

Onze strategie
Eind 2011 hebben ca 150 Achterhoekse partijen het Convenant Achterhoek 2020 getekend. Dit bekrachtigt hun samenwerking en inspanning voor het realiseren van de Agenda 2020. Wij zien dit als een resultaat van ons streven te “excelleren in verbinden” door het kloppend hart van de regio te zijn.
Wij willen een logische, inspirerende werk- en ontmoetingsplek zijn voor iedereen die het regionale belang dient. We nodigen continu mensen of organisaties uit die wat willen betekenen voor de Achterhoek, om samen tot oplossingen te komen en samen nieuwe wegen in te slaan. Behalve gemeenten, de provincie en het Rijk, willen we ook bedrijven, corporaties, onderwijs- en zorginstellingen en belangengroeperingen met elkaar in contact brengen en betrekken bij regionale zaken.

Terborgseweg 21
7001 GM Doetinchem

T: l (0314) 32 12 37
E: info@achterhoek2020.nl
I: www.achterhoek2020.nl


Achterhoek Business School

Achterhoek Business School is een opleidingsinstituut en netwerkorganisatie.

Met als doel de economie en het kennisniveau te versterken waardoor Achterhoekse bedrijven en organisaties beter kunnen concurreren en inspelen op de veranderende omgeving zowel in Nederland als internationaal.

In onze visie zullen juist die bedrijven en organisaties succesvol zijn die hun kennisniveau op orde hebben en goed weten samen te werken met de omgeving. Hieraan wil de Achterhoek Business School een belangrijke bijdrage leveren.

Door bedrijven, organisaties en personen te helpen zich verder te ontwikkelen om kansen te benutten die digitale en sociale media bieden, zetten wij in op het behoud dan wel toename van de werkgelegenheid in de Achterhoek. Onder andere door in te zetten op de nieuwe (digitale) generatie. Hierdoor wordt de leefbaarheid in de Achterhoek positief beïnvloed.

Onze lijfspreuk is Non Scholae sed vitae discimus. Je leert voor het leven en niet voor de school. Hetgeen onze praktijkvisie ondersteunt.

Postbus 274
7000 AG Doetinchem

T: 06 12 870 850
E: info@achterhoekbusinessschool.nl
I: www.achterhoekbusinessschool.nl


<<   Pagina 1 van 3    >>  
 
Heeft u interesse in een samenwerking. Stuur ons dan een mail of meld u hier aan.